Kontakt Om oss Representanter Kalendarium TLL-bladet Styrelse Stadgar Länkar Medlem Hem Hem
STADGAR FÖR
TEKNISKA LÄRARES LÄRARFÖRENING (TLL)
-rikstäckande lokalavdelning inom Sveriges Ingenjörer
1.ÄNDAMÅL
2.MEDLEMSKAP
3.ORGANISATION
4.REPRESENTANTSKAP
5.STYRELSE
6. NOMINERING, till Sveriges Ingenjörer
7.MOTIONER
8.REMISSER
9.VALBEREDNING
10.REVISORER
11.REDOVISNINGSPERIODER OCH EKONOMI
12.STADGEÄNDRING
13.FÖRENINGENS UPPLÖSNING

1. ÄNDAMÅL


Föreningen har till uppgift att inom ramen för Sveriges Ingenjörers verksamhet

1.1.
utgöra en kompetent och representativ samtalspart och remissinstans för Sveriges Ingenjörer i fackliga frågor.

1.2.
verka för medlemmarnas yrkesintressen.

1.3.
främja teknisk utbildning och medverka till dess utveckling i samverkan med näringslivets organisationer och samhällets organ.

till sidans topp


2. MEDLEMSKAP
Varje Sveriges Ingenjörer-ansluten medlem vid offentligt skolväsende eller offentlig lärarutbildning kan bli medlem i TLL, liksom annan medlem i Sveriges Ingenjörer som så önskar.
till sidans topp


3. ORGANISATION

Föreningen är verksam enbart på det centrala planet. Föreningens verksamhet handhas av Representantskapet och styrelsen. Särskilda uppgifter handhas av valberedningen och revisorerna. Föreningens kontaktlänkar till medlemmarna är de förtroendemän / kontaktmän som finns inom Sveriges Ingenjörers lokalavdelningar / skolor, där föreningens medlemmar är yrkesverksamma.

till sidans topp

4. REPRESENTANTSKAP

4.1.
Representantskapet är föreningens högsta beslutande organ.

4.2.
Representantskapets sammansättning
4.2.1.
Valbara till Representantskapet är föreningens medlemmar.
4.2.2.
Representantskapet består av 8 ordinarie ledamöter.
4.2.3.
Som ersättare utses två ersättare.
4.2.4.
Ledamöter och ersättare i Representantskapet väljs för en tid av två år.

4.3.
Val av ledamöter i Representantskapet
4.3.1.
Val till Representantskapet skall förberedas av en valberedning.
4.3.2.
Val till Representantskapet sker genom röstning, t.ex. internetröstning, och förrättas vartannat år.

4.4.
Representantskapets sammanträden, tid och kallelse
4.4.1.
Ordinarie Representantskapssammanträde skall hållas en gång årligen före juni månads utgång.
4.4.2.
Extra Representantskapssammanträde skall hållas:
* om minst hälften av de ordinarie ledamöterna eller deras ersättare begär det.
* om styrelsen finner det nödvändigt.
4.4.3.
Styrelsen bestämmer tid och plats för Representantskapets sammanträde samt utsänder kallelse och föredragningslista minst fyra veckor före ordinarie- och två veckor före extra Representantskapssammanträde. Samtidigt underrättas de förtroendemän / kontaktmän som finns inom Sveriges Ingenjörers lokalavdelningar / skolor där föreningens medlemmar är verksamma samt de som enligt punkt har rätt att närvara men som icke kallas till Representantskapssammanträde.
4.4.4.
Till ordinarie Representantskapssammanträde kallas ordinarie ledamöter i Representantskapet och styrelsen samt en representant för revisorerna och en representant för valberedningen.
4.4.5.
Till extra Representantskapssammanträde kallas ordinarie ledamöter i Representantskapet samt styrelsens ledamöter.
4.4.6.
Utöver de som kallas enligt punkterna 4.4.4 och 4.4.5 har följande rätt att närvara och skall underrättas om tid och plats för Representantskapssammanträdet samt delges föredragningslista:
* icke tjänstgörande Representantskapsersättare.
* föreningens styrelseersättare.
* föreningens revisorer och revisorersättare.
* valberedningens ledamöter och ersättare.
* TLL-medlemmar som är ledamöter i Sveriges Ingenjörers fullmäktige.
* medlem som ingivit motion till Representantskapet.
* övriga enligt styrelsens beslut.
Medlem som närvarar enligt denna punkt erhåller kostnadsersättning från TLL endast om styrelsen beslutar härom.
4.4.7.
Styrelsen äger rätt att kalla annan person som ej omnämns i punkterna 4.4.4 - 4.4.6.

4.5.
Befogenheter vid Representantskapssammanträde
4.5.1.
Ärenden som tagits upp på den utsända föredragningslistan samt stadgeenligt inkommen motion får göras till föremål för beslut.
4.5.2.
Vid ordinarie möte får ärende upptas på föredragningslistan genom beslut av två tredjedels majoritet av antalet närvarande ledamöter.
4.5.3.
Röstberättigade vid Representantskapssammanträde är närvarande ledamöter samt de ersättare som tjänstgör i frånvarande ledamöters ställe.
4.5.4.
Representantskapet är beslutsmässigt om minst fem röstberättigade är närvarande. Varje röstberättigad äger en röst.
4.5.5.
Representantskapet fattar vid votering beslut med enkel majoritet utom i frågor rörande stadgeändring (punkt 12.4) och TLL:s upplösning (kapitel 13). Vid lika röstetal äger fungerande ordförande utslagsröst.
4.5.6.
Närvarande icke röstberättigad äger rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

4.6.
Representantskapets ansvarsområde
4.6.1.
Det åligger Representantskapet:
* att ange riktlinjer för föreningens verksamhet.
* att besluta i ärenden som av styrelsen hänskjutits till Representantskapet.
* att besluta om åtgärd i fråga, som väckts av Representantskapet.
* att behandla motioner.
4.6.2.
Vid ordinarie Representantskapssammanträde skall bland annat följande ärenden behandlas:
* upprop och justering av röstlängd.
* val bland Representantskapsledamöterna av mötesordförande
och ersättare.
* val av mötessekreterare och ersättare.
* val bland Representantskapsledamöterna av två protokolljusterare
tillika rösträknare.
* mötets stadgeenliga utlysande.
* fastställande av föredragningslistan.
* styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
(kapitel 11).
* styrelsens ekonomiska redovisning för det gångna räkenskapsåret
(kalenderåret).
* revisorernas berättelse för det gångna räkenskapsåret.
* styrelsens ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
och räkenskaper.
* varje udda år utse ledamöter i styrelsen för en tid av
två år.
* varje udda år utse ordförande och vice ordförande för
styrelsen för en tid av två år.
* förrätta fyllnadsval.
* varje jämnt år fastställa det genom poströstning förrättade
Representantskapsvalet.
* varje udda år utse två revisorer och en ersättare för
en tid av två år.
* varje udda år utse en valberedning bestående av en ordförande
och två övriga ledamöter samt en ersättare för en
tid av två år.
* nominera kandidater till Sveriges Ingenjörers organ enligt kapitel 6.
* fastställa eventuella kompletteringar av inkomst- och utgiftsstat
för det pågående räkenskapsåret.
* fastställa inkomst- och utgiftsstat samt årsavgifter för
det kommande räkenskapsåret.
* fastställa arbetsordningen för det kommande verksamhetsåret.
4.6.3.
Representantskapets ledamöter skall, i samverkan med styrelsen och lokala representante för Sveriges Ingenjörerr, verka för föreningens syften inom regionen.

till sidans topp


5. STYRELSE

5.1.
Sammansättning
5.1.1.
Styrelsen består av ordförande och vice ordförande samt ytterligare tre ledamöter.
5.1.2.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
5.1.3.
Styrelsen utser bland de tre valda styrelseersättarna vilka som skall ersätta ordinarie ledamot vid förhinder.
5.1.4.
Styrelsen utser de funktionärer som i övrigt erfordras och äger rätt att vid behov till sig adjungera lämplig person.
5.1.5.
Styrelsens ledamöter väljs bland föreningens yrkesverksamma medlemmar.

5.2.
Val av styrelseledamöter
5.2.1.
Styrelsens ledamöter liksom tre ersättare väljs av Representantskapet vid ordinarie sammanträde varje udda år för en tid av två år.
5.2.2.
Ordförande och vice ordförande utses av Representantskapet vid ordinarie Representantskapssammanträde varje udda år för en tid av två år.
5.2.3.
Varje år görs erforderliga kompletteringsval.
5.2.4.
Ingen får samtidigt vara ledamot eller ersättare i Representantskap och styrelse.

5.3.
Styrelsesammanträden
5.3.1.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så begär.
5.3.2.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Ersättaren äger rösträtt i förhindrad ledamots ställe. Dock måste minst två ordinarie ledamöter vara närvarande.
5.3.3.
Styrelsen fattar vid votering beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

5.4.
Styrelsens ansvarsområde

Det åligger styrelsen:
* att handha den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet i enlighet
med dess stadgar.
* att förbereda ärenden som skall föreläggas Representantskapet. att utarbeta verksamhetsberättelse.
* att utarbeta ekonomisk redovisning.
* att hålla medlemmarna informerade om föreningens verksamhet.
* att förvalta föreningens tillgångar.
* att inom ramen för av Representantskapet fastställd inkomst-
och utgiftsstat besluta om arvoden för uppdrag inom föreningen.

5.5.
Styrelsen föreslår inom sig representanter till Sveriges Ingenjörers organ utöver dem som Representantskapet nominerar.

till sidans topp


6. NOMINERING TILL SI-ORGAN

6.1.
Representantskapet nominerar kandidater till Sveriges Ingenjörers fullmäktige i enlighet med Sveriges Ingenjörers stadgar. Styrelse, valberedning och medlemmar kan lämna förslag till Representantskapet över vilka som skall nomineras.

6.2.
Styrelsen föreslår inom sig representanter till Sveriges Ingenjörers organ utöver dem som nomineras enligt punkt 6.1.

6.3.
Representantskapet nominerar kandidater till Sveriges Ingenjörers organ som ej utses enligt punkt 6.1 eller 6.2.

6.4.
Representantskapet äger rätt att ändra styrelsens beslut enligt punkt 6.2 antingen
* medlem begär detta genom motion till Representantskapet eller
* Representantskapsledamot begär detta.

till sidans topp


7. MOTIONER

7.1.
Varje TLL-medlem äger rätt att lämna motion till Representantskapet.

7.2.
Motion till Representantskapet skall ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före Representantskapssammanträde.

7.3.
Motion skall delges Representantskapet senast 10 dagar före sammanträde.

7.4.
Beträffande motion om stadgeändring gäller punkt 12.3.

till sidans topp


8. REMISSER
8.1.
Styrelsen kan hänskjuta ärende för yttrande till medlem eller förtroendeman/kontaktman i Sveriges Ingenjörers lokalavdelning/skola där TLL:s medlemmar är verksamma.

till sidans topp


9. VALBEREDNING
9.1.
Valberedning utses av Representantskapet och består av en ordförande och två övriga ledamöter. En ersättare till valberedningen utses.

9.2.
Valberedningens ledamöter väljs bland föreningens yrkesverksamma medlemmar.

9.3.
Någon av ledamöterna bör vara ledamot eller ersättare i Representantskapet.

9.4.
Det åligger valberedningen att förbereda Representantskapsval och de val Representantskapet har att förätta.

9.5.
Valberedningen insamlar förslag till kandidater från medlemmar till såväl Representantskapsval som övriga val.

9.6.
Valberedningen skall handla enligt särskild instruktion som upprättas av styrelsen och fastställs av Representantskapet.
Sådan instruktion skall innehålla bestämmelser om att de
röstande vid poströstning
* skall utvälja högst det antal kandidater (ledamöter och
ersättare) som får väljas i den röstberättigades
region.
* får stryka alla av valberedningen föreslagna kandidater.
* får föreslå egna kandidater.

till sidans topp


10. REVISORER
10.1.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, vilka skall avge revisionsberättelse till Representantskapet vid ordinarie Representantskapssammanräde.

till sidans topp


11. REDOVISNINGSPERIODER OCH EKONOMI

11.1.
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande ordinarie Representantskapssammanträden.

11.2.
Föreningens räkenskapsår utgör ett kalenderår.

11.3.
Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill bemyndigar.

till sidans topp


12. STADGEÄNDRING
12.1.
Förslag om ändring av dessa stadgar skall av styrelsen tillställas förtroendemän / kontaktmän i Sveriges Ingenjörers lokalavdelningar / skolor där TLL:s medlemmar är verksamma minst en månad före ordinarie sammanträde av Representantskapet.

12.2.
Yttrandena skall ha inkommit till styrelsen senast två veckor före ordinarie sammanträde.

12.3.
Medlem som önskar förslag om stadgeändring behandlat av Representantskapet skall inkomma med detta till styrelsen senast sju veckor före ordinarie sammanträde.

12.4.
För ändring av stadgarna erfordras
* dels att beslut härom fattas vid ordinarie Representantskapssammanträde,
* dels att minst 3/4 av antalet närvarande röstberättigade Representantskaps-ledamöter biträder ändringsförslaget.

12.5.
Beslut om ändring av stadgarnas punkter 12.4, 12.5 och kapitel kan fattas av Representantskapet eller avgöras genom poströstning bland medlemmarna enligt punkt 13.2.

12.6.
Beslutade stadgeändringar träder omedelbart i kraft såvida icke förhållandet till Sveriges Ingenjörer berörs. I sådant fall skall stadgeändringarna underställas Sveriges Ingenjörers styrelse för godkännande.

till sidans topp


13. FÖRENINGENS UPPLÖSNING

13.1.
Förslag från Representantskapet om föreningens upplösning skall avgöras genom postomröstning bland medlemmarna.

13.2.
För beslut erfordras minst 3/4 majoritet av insända röster.

13.3.
Föreningens tillgångar skall vid föreningens upplösning användas på ett sätt som beslutas av Representantskapet eller av stadgeenligt genomförd omröstning.